سریال کره ای ملکه این سو queen insoo

post area

دانلود سریال کره ای ملکه این سو – queen insoo

درخواستی

عنوان: ملکه اینسو / queen insoo

ژانر: تاریخی

تعداد قسمت: ۶۰

سال انتشار: ۲۰۱۲

محصول کره

The life of Queen Insoo from her childhood to adulthood as she ruled Joseon alongside her mother-in-law, Queen Jeonghee. The drama spans from King Moon Jong to Yeon San, Insoo‘s grandson.

——————————————————————–

دانلود با لینک مستقیم Vip

برای دریافت به پوشه کلیک کنید

——————————————————————–

 

Queen Insoo 05.mkv – ۲۱۶٫۶ MB
Queen Insoo 06.mkv – ۲۰۴٫۶ MB
Queen Insoo 13.mkv – ۲۰۰٫۹ MB
Queen Insoo 18.mkv – ۲۵۷٫۴ MB
Queen_Insoo_-_01-[MKV]-.mkv – ۲۰۲٫۵ MB
Queen_Insoo_-_02-[MKV]-.mkv – ۲۲۴٫۲ MB
Queen_Insoo_-_03-[MKV]-.mkv – ۱۹۰٫۹ MB
Queen_Insoo_-_04-[MKV]-.mkv – ۲۱۶٫۵ MB
Queen_Insoo_-_07-[MKV]-.mkv – ۱۷۹٫۹ MB
Queen_Insoo_-_08-[MKV]-.mkv – ۱۶۸٫۹ MB
Queen_Insoo_-_09-[MKV]-.mkv – ۱۹۹٫۵ MB
Queen_Insoo_-_10-[MKV]-.mkv – ۱۷۸٫۱ MB
Queen_Insoo_-_11-[MKV]-.mkv – ۱۸۶٫۸ MB
Queen_Insoo_-_12-[MKV]-.mkv – ۲۰۰٫۱ MB
Queen_Insoo_-_15-[MKV]-.mkv – ۲۰۸٫۰ MB
Queen_Insoo_-_16-[MKV]-.mkv – ۲۳۴٫۵ MB
Queen_Insoo_-_17v3-[MKV]-.mkv – ۲۲۵٫۳ MB
Queen_Insoo_-_19-[MKV]-.mkv – ۲۳۱٫۰ MB
Queen_Insoo_-_20-[MKV]-.mkv – ۱۹۶٫۷ MB
Queen_Insoo_-_21-[MKV]-_Khai.mkv – ۱۹۵٫۵ MB
Queen_Insoo_-_22-[MKV]-_Khai.mkv – ۱۹۳٫۶ MB
Queen_Insoo_-_23_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۷۲٫۶ MB
Queen_Insoo_-_24_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۷۹٫۲ MB
Queen_Insoo_-_25_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۷۰٫۶ MB
Queen_Insoo_-_27_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۷۱٫۱ MB
Queen_Insoo_-_28_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۶۵٫۸ MB
Queen_Insoo_-_29_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۶۰٫۷ MB
Queen_Insoo_-_30_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۶۱٫۸ MB
Queen_Insoo_-_31_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۳۶٫۳ MB
Queen_Insoo_-_32_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۲۶٫۲ MB
Queen_Insoo_-_33_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۲۷٫۱ MB
Queen_Insoo_-_34_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۳۸٫۷ MB
Queen_Insoo_-_35_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۳۵٫۷ MB
Queen_Insoo_-_36_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۴۱٫۱ MB
Queen_Insoo_-_37-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۱۱٫۳ MB
Queen_Insoo_-_38-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۷٫۱ MB
Queen_Insoo_-_39-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۳٫۰ MB
Queen_Insoo_-_40-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۰٫۲ MB
Queen_Insoo_-_41-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۷٫۶ MB
Queen_Insoo_-_42-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۷٫۹ MB
Queen_Insoo_-_43-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۱۲٫۵ MB
Queen_Insoo_-_44-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۸٫۲ MB
Queen_Insoo_-_45-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۱۶٫۱ MB
Queen_Insoo_-_46-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۸٫۸ MB
Queen_Insoo_-_47-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۱۱٫۶ MB
Queen_Insoo_-_48-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۴٫۰ MB
Queen_Insoo_-_49-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۳٫۹ MB
Queen_Insoo_-_50-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۶٫۶ MB
Queen_Insoo_-_51-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۵٫۹ MB
Queen_Insoo_-_52-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۶٫۵ MB
Queen_Insoo_-_53-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۶٫۰ MB
Queen_Insoo_-_54-[MKV]–Khai.mkv – ۲۳۱٫۳ MB
Queen_Insoo_-_55-[MKV]–Akk.mkv – ۲۱۷٫۳ MB
Queen_Insoo_-_E56_-_360p.mp4 – ۱۷۴٫۸ MB
Queen_Insoo_-_E57_-_240P.mp4 – ۲۰۰٫۴ MB
Queen_Insoo_-_E58_-_240P.mp4 – ۱۹۴٫۸ MB
Queen_Insoo_-_E58_-_240P_2.mp4 – ۱۹۴٫۸ MB
Queen_Insoo_-_E59_-_240P.mp4 – ۱۸۲٫۹ MB
Queen_Insoo_-_E60_END.mp4 – ۱۸۸٫۰ MB
Queen_Insoo_-__-[MKV]-.mkv – ۲۵۷٫۴ MB
Queen_Insoo_14v3.mkv – ۲۱۲٫۵ MB
Queen_Insoo_26_Khai.mkv – ۱۶۵٫۸ MB

uploadboy.com
Queen_Insoo_-_01-[MKV]-.mkv – ۲۰۲٫۵ MB
Queen_Insoo_-_02-[MKV]-.mkv – ۲۲۴٫۲ MB
Queen_Insoo_-_03-[MKV]-.mkv – ۱۹۰٫۹ MB
Queen_Insoo_-_04-[MKV]-.mkv – ۲۱۶٫۵ MB
Queen_Insoo_-_07-[MKV]-.mkv – ۱۷۹٫۹ MB
Queen_Insoo_-_08-[MKV]-.mkv – ۱۶۸٫۹ MB
Queen_Insoo_-_09-[MKV]-.mkv – ۱۹۹٫۵ MB
Queen_Insoo_-_10-[MKV]-.mkv – ۱۷۸٫۱ MB
Queen_Insoo_-_11-[MKV]-.mkv – ۱۸۶٫۸ MB
Queen_Insoo_-_12-[MKV]-.mkv – ۲۰۰٫۱ MB
Queen_Insoo_-_15-[MKV]-.mkv – ۲۰۸٫۰ MB
Queen_Insoo_-_16-[MKV]-.mkv – ۲۳۴٫۵ MB
Queen_Insoo_-_17v3-[MKV]-.mkv – ۲۲۵٫۳ MB
Queen_Insoo_-_19-[MKV]-.mkv – ۲۳۱٫۰ MB
Queen_Insoo_-_20-[MKV]-.mkv – ۱۹۶٫۷ MB
Queen_Insoo_-_21-[MKV]-_Khai.mkv – ۱۹۵٫۵ MB
Queen_Insoo_-_22-[MKV]-_Khai.mkv – ۱۹۳٫۶ MB
Queen_Insoo_-_23_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۷۲٫۶ MB
Queen_Insoo_-_24_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۷۹٫۲ MB
Queen_Insoo_-_25_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۷۰٫۶ MB
Queen_Insoo_-_27_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۷۱٫۱ MB
Queen_Insoo_-_28_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۶۵٫۸ MB
Queen_Insoo_-_29_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۶۰٫۷ MB
Queen_Insoo_-_30_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۶۱٫۸ MB
Queen_Insoo_-_31_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۳۶٫۳ MB
Queen_Insoo_-_32_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۲۶٫۲ MB
Queen_Insoo_-_33_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۲۷٫۱ MB
Queen_Insoo_-_34_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۳۸٫۷ MB
Queen_Insoo_-_35_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۳۵٫۷ MB
Queen_Insoo_-_36_Khai-[MKV]-.mkv – ۱۴۱٫۱ MB
Queen_Insoo_-_37-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۱۱٫۳ MB
Queen_Insoo_-_38-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۷٫۱ MB
Queen_Insoo_-_39-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۳٫۰ MB
Queen_Insoo_-_40-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۰٫۲ MB
Queen_Insoo_-_41-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۷٫۶ MB
Queen_Insoo_-_42-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۷٫۹ MB
Queen_Insoo_-_43-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۱۲٫۵ MB
Queen_Insoo_-_44-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۸٫۲ MB
Queen_Insoo_-_45-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۱۶٫۱ MB
Queen_Insoo_-_46-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۰۸٫۸ MB
Queen_Insoo_-_47-Khai-[MKV]-.mkv – ۲۱۱٫۶ MB
Queen_Insoo_-_48-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۴٫۰ MB
Queen_Insoo_-_49-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۳٫۹ MB
Queen_Insoo_-_50-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۶٫۶ MB
Queen_Insoo_-_51-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۵٫۹ MB
Queen_Insoo_-_52-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۶٫۵ MB
Queen_Insoo_-_53-[MKV]–Khai.mkv – ۲۱۶٫۰ MB
Queen_Insoo_-_54-[MKV]–Khai.mkv – ۲۳۱٫۳ MB
Queen_Insoo_-_55-[MKV]–Akk.mkv – ۲۱۷٫۳ MB
Queen_Insoo_-_E56_-_360p.mp4 – ۱۷۴٫۸ MB
Queen_Insoo_-_E57_-_240P.mp4 – ۲۰۰٫۴ MB
Queen_Insoo_-_E58_-_240P.mp4 – ۱۹۴٫۸ MB
Queen_Insoo_-_E58_-_240P_2.mp4 – ۱۹۴٫۸ MB
Queen_Insoo_-_E59_-_240P.mp4 – ۱۸۲٫۹ MB
Queen_Insoo_-_E60_END.mp4 – ۱۸۸٫۰ MB
Queen_Insoo_-__-[MKV]-.mkv – ۲۵۷٫۴ MB

Queen.Insoo.E26.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 241.2 MB
Queen.Insoo.E28.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 243.2 MB
Queen.Insoo.E29.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 242.9 MB
Queen.Insoo.E35.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 247.1 MB
Queen.Insoo.E36.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 240.7 MB
Queen.Insoo.E37.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 241.8 MB
Queen.Insoo.E38.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 237.0 MB
Queen.Insoo.E39.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 242.4 MB
Queen.Insoo.E40.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 242.9 MB
Queen.Insoo.E41.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 246.3 MB
Queen.Insoo.E42.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 249.0 MB
Queen.Insoo.E43.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 253.1 MB
Queen.Insoo.E44.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 247.1 MB
Queen.Insoo.E45.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 256.9 MB
Queen.Insoo.E46.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 249.9 MB
Queen.Insoo.E47.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 254.7 MB
Queen.Insoo.E48.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 254.8 MB
Queen.Insoo.E49.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 253.2 MB
Queen.Insoo.E50.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 256.1 MB
Queen.Insoo.E51.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 258.7 MB
Queen.Insoo.E52.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 258.5 MB
Queen.Insoo.E53.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 256.5 MB
Queen.Insoo.E54.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 272.9 MB
Queen.Insoo.E55.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 254.9 MB
Queen.Insoo.E56.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 259.4 MB
Queen.Insoo.E57.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 272.5 MB
Queen.Insoo.E58.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 270.3 MB
Queen.Insoo.E59.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 265.3 MB
Queen.Insoo.E60.WEB-DL.540p.x264.KOreanFa.mkv – 291.1 MB

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
9 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
علی
علی
4 سال قبل

مرسی

علی
علی
4 سال قبل

لینک دانلودقسمت۲۶حذف شده

لیانا
لیانا
5 سال قبل

خیلی خیلی ممنونم

لیانا
لیانا
5 سال قبل

سلام ببخشید یه درخواستی داشتم لطفا اگه میشه قسمتای۲۶ ۲۸ ۲۹ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ر از سرور اپلود بوی رو درست کنین چون لینکاش حذف شدن ممنون

اردلان
اردلان
7 سال قبل

سلام بعضی از سایت ها اینو دارن ترجمه می کنن شما ترجمه ها رو نمیزارید؟